Obchodní podmínky

 

společnosti Tomáš Stříteský, se sídlem: Lhota u Vsetína 87, 755 01 Vsetín

identifikační číslo: 69602701

DIČ: CZ7411105856

 

1. Základní ustanovení

1.1       Definice pojmů

Obchodní podmínky využívají pojmů s následujícím významem:

OZ, Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v  účinném znění.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky v účinném znění.

   

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Tomáš Stříteský v účinném znění

Tomáš Stříteský, Prodávající

Obchodní společnost Tomáš Stříteský, se sídlem Lhota u Vsetína 87, 755 01 Vsetín, identifikační číslo: 69602701, vedený živnostenským úřadem u MÚ Vsetín pod ev.č. 1159-2009-2

e-shop

Internetový obchod provozovaný Prodávajícím umístěný na webových stránkách www.cerpo.cz 

Uživatel

Každá osoba užívající e-shop resp. jeho služeb. Uživatelem je zejména Kupující, ale i každá další osoba užívající e-shop resp. jeho služeb jiným způsobem než k nákupu zboží (např. registrace na e‑shopu, užívání zákaznického účtu, přihlášení se k odběru novinek apod.).

Kupující

Osoba, která činí prostřednictvím e-shopu objednávku zboží, a uzavírá tak Kupní smlouvu s Prodávajícím.

   

Spotřebitel

Člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Smluvní strany

Prodávající a Kupující společně.

Kupní smlouva

Kupní smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami prostřednictvím.

1.2       Předmět Obchodních podmínek

Obchodní podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vznikajících z Kupní smlouvy a v rámci předsmluvního jednání o uzavření Kupní smlouvy. Obchodní podmínky se použijí rovněž na úpravu vztahů vznikajících mezi Tomáš Stříteský a Uživatelem při používání e-shopu a využívání jeho služeb (např. registrace na e-shopu, užívání zákaznického účtu, přihlášení se k odběru novinek apod.).

 1.3       Kontaktní údaje

Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:                            

Telefon:                                                                  +420 604 238 690

E-mail:                                                                     tomas.stritesky@centrum.cz

Prodejna :               Lhota u Vsetína 87, 755 01 Vsetín,  Česká republika

 Další kontaktní údaje jsou uvedeny na e-shopu v sekci kontakty.

 1.4       Forma a obsah Kupní smlouvy

Kupní smlouva se uzavírá v písemné formě v elektronické podobě. Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy. Přílohou a neoddělitelnou součástí Obchodních podmínek jsou Reklamační řád a Zásady zpracování osobních údajů. Součástí Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení Spotřebitele od smlouvy podle § 1829 OZ. Ujednání v Kupní smlouvě, které je v rozporu s Obchodními podmínkami, má přednost před úpravou Obchodních podmínek .

 1.5       Souhlas s Obchodními podmínkami

Kupující před dokončením objednávky výslovně potvrzuje, že se seznámil se zněním Obchodních podmínek a Zásad zpracování osobních údajů, souhlasí s nimi a je si vědom, že se stávají součástí Kupní smlouvy.

 1.6       Závaznost informací na e-shopu

Údaje uvedené na e-shopu a v dokumentech dostupných na e-shopu (katalogy zboží, ceníky, apod.), zejména údaje o zboží, jeho vlastnostech a ceně, atp., jsou platné a závazné s výjimkou údajů zjevně chybných a s výjimkou údajů o dostupnosti zboží. Údaje o dostupnosti zboží na e‑shopu jsou pouze orientační a nejsou pro Prodávajícího závazné. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží.

 1.7       Jazyk a archivace Kupní smlouvy

Smlouvu je možno uzavřít výhradně v českém jazyce. Smluvní dokumentace bude archivována v evidenci Prodávajícího a Prodávající o ní Kupujícímu na jeho žádost poskytne informace. Kupující bude mít smluvní dokumentaci k dispozici ve své e-mailové komunikaci s Prodávajícím. Učiní-li Kupující objednávku jako registrovaný Uživatel prostřednictvím svého zákaznického účtu, bude mít přístup k objednávce také prostřednictvím svého zákaznického účtů, v němž bude uložena.

1.8       Náklady na použití prostředků komunikace na dálku

Náklady vzniklé Kupujícímu použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy hradí Kupující, přičemž se neliší od základní sazby.

1.9       Dostupnost e-shopu

Prodávající neodpovídá za nepřetržitou dostupnost e-shopu a služeb s ním spojených (např. zákaznický účet), a to zejména s ohledem na nutnost údržby hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího nebo třetích osob.

  

 2. Registrace, zákaznický účet

  2.1       Registrace

Uživatel je oprávněn využít možnost registrace na e-shopu, díky které získá zákaznický účet. Prostřednictvím zákaznického účtu může Uživatel činit objednávky na e-shopu a získává přístup k historii objednávek, které na e-shopu skrze zákaznický účet učinil.

 2.2       Podmínky užívání zákaznického účtu

Podmínky a další informace k užívání zákaznického účtu jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů.

 

3. Kroky k vytvoření objednávky, uzavření kupní smlouvy 

  3.1       Nákup na e-shopu

Objednávku na e-shopu je možno učinit prostřednictvím zákaznického účtu vzniklého na základě registrace na e-shopu, ale také bez nutnosti registrace.

 3.2       Volba zboží

Zboží, které má být předmětem objednávky, zvolí Kupující vložením požadovaného množství vybraného zboží do košíku. Vložením zboží do košíku nečiní Kupující závaznou objednávku a Kupující může zboží z košíku kdykoliv před učiněním objednávky odstranit.

3.3       Vyplnění objednávky

Po vložení požadovaného zboží do  košíku uvede Kupující do objednávky své osobní údaje (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou). Kupující odpovídá za správnost svých osobních údajů uvedených v objednávce resp. poskytnutých Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy a plněním povinností z ní. Kupující zvolí při vyplňování objednávky způsob platby a způsob dodání zboží. Kupující má před odesláním objednávky také možnost uvést svoje poznámky k objednávce nebo se přihlásit k zasílání novinek. V dalším kroku má Kupující možnost v rámci přehledu objednávky zkontrolovat údaje vyplněné do objednávky a před jejím odesláním uvedené údaje případně opravit. Po kontrole údajů Kupující kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“ odešle objednávku Prodávajícímu, čímž učiní závaznou objednávku.

3.4       Uzavření Kupní smlouvy

Vystavením zboží na e-shopu činí Prodávající nabídku (návrh na uzavření Kupní smlouvy) k vystavenému zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. Nabídka Prodávajícího nezahrnuje montáž zboží. Kupující odesláním objednávky přijímá v rozsahu jím objednaného zboží nabídku Prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky Prodávajícímu. Obdržení objednávky potvrdí Prodávající Kupujícímu e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, ve kterém bude shrnuta objednávka Kupujícího a k němuž budou připojeny Obchodní podmínky. Kupující bere na vědomí, že e-mail potvrzující obdržení objednávky je generován automaticky, a tudíž nepotvrzuje správnost údajů o objednaném zboží včetně jeho ceny.

3.5       Objednávka zboží se zjevně chybnými údaji

Objedná-li Kupující zboží, u něhož je uveden zjevně chybný údaj (zejména o ceně nebo vlastnostech zboží, např. rozměrech, materiálech, funkcích, atp.), nemá nárok na dodání zboží za podmínek nebo s vlastnostmi odpovídajícími těmto chybným údajům a Prodávající má právo od Kupní smlouvy v tomto případě odstoupit. Zjevně chybným údajem se rozumí zejména:

-           cena výrazně nižší než odpovídá danému zboží;

-           nesprávně uvedená měna u ceny zboží;

-           uvedení vlastnosti zboží, které zboží zjevně s ohledem na svoji povahu, druh, vyobrazení nebo údaje uvedené v katalogovém listu nemůže mít.

 3.6       Oprava údajů po odeslání objednávky

Zjistí-li Kupující po odeslání objednávky chybu v jím zadaných údajích, je povinen neprodleně tuto chybu a současně i správný údaj oznámit Prodávajícímu.

 3.7       Odstraňování pochybností o správnosti objednávky

V případě vzniku jakýchkoliv pochybností na straně Prodávajícího o správnosti objednávky si Prodávající za účelem předcházení vzniku omylů při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jakož i za účelem minimalizace rizika vzniku případných sporů vyhrazuje právo požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě není Prodávající povinen plnit do okamžiku, kdy mu bude správnost objednávky Kupujícím potvrzena. Prodávající je oprávněn takto postupovat dle svého uvážení zejména v případě:

a) zjevně chybného údaje o Kupujícím;

b) neobvykle vysokého množství objednaného zboží;

c) neobvykle vysoké ceny objednaného zboží;

d) pochybnostech o vzájemné kompatibilitě objednaného zboží; Prodávající však nemá povinnost zkoumat kompatibilitu objednaného zboží.

 

 4. Dodání zboží

  4.1       Způsoby dodání zboží

Kupující může volit z následujících způsobů dodání zboží:

a) osobní odběr zboží na prodejně Lhota u Vsetína 87, 755 01 Vsetín;

b) doručení Českou poštou;

c) doručení přepravní službou Toptrans; tímto způsobem je dodáváno zboží jen na území České republiky;

Kupující bere na vědomí, že ne pro každé zboží můžou být zejména z důvodu jeho rozměrů nebo hmotnosti poskytovány všechny výše uvedené způsoby dodání.

4.2       Náklady na dodání zboží

Náklady na dodání zboží nese Kupující a uhradí je společně s cenou zboží. Osobní odběr není zpoplatněn, ostatní způsoby dodání zboží jsou zpoplatněny. Výše nákladů na dodání zboží se odvíjí od zvoleného způsob dodání a může být ovlivněna množstvím, rozměry a hmotností objednávaného zboží. Orientační výše nákladů na dodání zboží činí:

- osobní odběr na prodejně:                    zdarma

- Česká pošta při dodání v rámci ČR       149,- Kč

Toptrans při dodání v rámci ČR:            250,- Kč

 

O konkrétní výši nákladů na dodání zboží vybraným způsobem bude Kupující informován před odesláním objednávky. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že v případě požadavku na dodání zboží mimo území České republiky je potřeba možnost a konkrétní způsob dodání ověřit nejdříve u Prodávajícího na e-mailové adrese tomas.stritesky@centrum.cz nebo telefonicky na čísle +420 604 238 690, kde bude Kupujícímu zároveň sdělena výše nákladů na dodání zboží.

 4.3       Příprava zboží k dodání

Prodávající připraví zboží, které má Prodávající v okamžiku objednávky na skladě, k dodání způsobem zvoleným Kupujícím zpravidla do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. To platí v případě, zvolí-li Kupující platbu při osobním odběru nebo na dobírku. V případě, že Kupující zvolí způsob platby převodem na bankovní účet Prodávajícího, bude zboží dostupné v době objednávky na skladě Prodávajícího připraveno k dodání způsobem zvoleným Kupujícím zpravidla do 10 (deseti) dnů poté, co bude platba ceny zboží a nákladů na jeho dodání připsána na účet Prodávajícího.

 4.4       Převzetí zboží a jeho kontrola

Kupující je povinen dodávané zboží převzít, není-li dále uvedeno jinak. Při převzetí je Kupující povinen zboží ihned zkontrolovat, zejména zda nemá zjevné vady nebo poškozený obal. V případě poškozeného obalu zboží je Kupující povinen oznámit tuto skutečnost přepravci, případně je Kupující oprávněn odmítnout převzetí zboží. V případě doručení poškozeného zboží či zboží s poškozeným obalem se Kupující – Spotřebitel bezodkladně obrátí na Prodávajícího, kterého o poškození informuje tak, aby Prodávající případně mohl svá práva uplatnit u přepravce. Pokud Kupující – Spotřebitel řádně nezkontroluje dodané zboží, vystavuje se riziku, že reklamace poškozeného zboží či zboží s poškozeným obalem bude zamítnuta.

Je-li v záručním listu dodávaném spolu se zbožím uvedeno že „záruka se nevztahuje na škody vzniklé při dopravě. Ty uplatňuje spotřebitel u dopravce“, uvádíme toto na pravou míru – v záručním listu se hovoří výlučně o záruce za jakost zboží.

4.5       Náklady v případě zmaření dodání zboží

V případě, že z důvodů na straně Kupujícího nedojde k dodání zboží ve sjednaném termínu, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit náklady Prodávajícímu z tohoto důvodu vzniklé, zejména náklady na uskladnění a opětovné dodání zboží.

4.6       Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího - Spotřebitele převzetím zboží, na ostatní Kupující převzetím zboží resp. předáním zboží prvnímu přepravci k přepravě zboží do místa určení v případě sjednání jiného způsobu dodání než osobním odběrem.

 

 5. Cena a platební podmínky

 5.1       Cena zboží

Ceny zboží jsou na e-shopu uvedeny v Českých korunách včetně DPH a případných dalších poplatků, nezahrnuje však náklady na dodání ani montáž zboží. U vybraného zboží nemusí být cena uvedena na e-shopu, nýbrž bude sdělena přímo Uživateli v reakci na jím vznesený dotaz. V takovém případě bude nabídka k tomuto zboží učiněna až v okamžiku, kdy Uživatel obdrží e-mail Prodávajícího se sdělením ceny tohoto zboží.

5.2       Způsob platby

Kupující je oprávněn zvolit mezi následujícími způsoby platby:

a) v hotovosti, nebo kartou při osobním odběru zboží,

b) v hotovosti na dobírku,

c) převod na bankovní účet Prodávajícího, 162832686/0300 vedený u společnosti ČSOB.

 5.3       Náklady platby

Náklady spojené s platbou nese Kupující. Platba dobírkou je zpoplatněna částkou =15,- Kč. U ostatních způsobů platby si Prodávající žádné poplatky za platbu neúčtuje. Tím není dotčena možnost vzniku povinnosti Kupujícího k úhradě nákladů spojených s platbou vůči třetím osobám (např. bance, poskytovateli platební karty, apod.)

 5.4       Platba při osobním odběru nebo na dobírku

V případě platby při osobním odběru nebo na dobírku bude Kupujícímu zboží předáno vždy až po provedení úhrady ceny zboží a nákladů na dodání zboží.

5.5       Převod na účet

V případě platby převodem na bankovní účet Prodávajícího vystaví po uzavření Kupní smlouvy Prodávající dohromady na cenu zboží a náklady na dodání zboží zálohovou fakturu, která nebude daňovým dokladem a kterou zašle Kupujícímu. Na základě této zálohové faktury uhradí Kupující zálohu ve výši Ceny zboží a nákladů na dodání zboží. Splatnost zálohy bude činit 10 (deset) dnů ode dne učinění objednávky. Po uhrazení zálohy bude Kupujícímu dodáno zboží. Po dodání zboží Kupujícímu pak Prodávající opět vystaví na cenu zboží a náklady na dodání zboží fakturu, která však již bude daňovým dokladem, přičemž na její úhradu započte již uhrazenou zálohu. Kupující tak bude povinen na základě faktury uhradit pouze případný rozdíl vzniklý tehdy, bude-li částka fakturovaná fakturou vyšší než částka fakturovaná zálohovou fakturou (např. v důsledku vzniku nákladů na uskladnění zboží nebo na opakované dodání zboží, nepodaří-li se Kupujícímu z důvodů na jeho straně dodat zboží napoprvé). Splatnost tohoto rozdílu bude činit 10 (deset) dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu.

 5.6       Výhrada vlastnictví

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až po úplném zaplacení ceny zboží.

  

6. Odstoupení od kupní smlouvy, zrušení objednávky 

 6.1       Důvody pro odstoupení Kupujícího

Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených Kupní smlouvou, Obchodními podmínkami a OZ.

6.2       Odstoupení (zrušení objednávky) bez udání důvodu před dodáním zboží

Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy (zrušit objednávku) bez udání důvodu do okamžiku, kdy bude zboží předáno k přepravě na místo dodání dle Kupní smlouvy. Prodávající je také oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. Pokud Kupující již provedl úhradu ceny zboží popřípadě i nákladů na dodání zboží, vrátí mu v takovém případě Prodávající do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy uhrazené finanční prostředky, a to bezhotovostně na účet, ze kterého finanční prostředky od Kupujícího obdržel nebo který mu za tímto účelem Kupující sdělí.

6.3       Důvody pro odstoupení Prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy (zrušit objednávku) v případě, že Kupující podstatným způsobem poruší Kupní smlouvou, jakož i v dalších případech stanovených Kupní smlouvou, Obchodními podmínkami a OZ. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména (nikoliv výhradně) v případě, že:

a) Kupující neuhradí cenu zboží včetně nákladů na dodání zboží ve lhůtě splatnosti a způsobem dle Kupní smlouvy;

b) Kupující nepřevezme zboží v době a způsobem sjednaným v Kupní smlouvě;

c) zboží nelze dodat v přiměřené době, a to i v případě, že je v e-shopu uvedena jeho dostupnost „skladem“ (např. v případě, že zboží bylo staženo z oběhu, přestalo se vyrábět, v případě výpadku dodávek zboží ze strany dodavatelů Prodávajícího, nabídka zboží byla Prodávajícím pozastavena nebo ukončena apod. bez ohledu na to, že Prodávající na tuto skutečnost případně prozatím nezareagoval změnou v údaji o dostupnosti zboží);

d) v době od uzavření Kupní smlouvy došlo k výrazné změně ceny nebo nákladů na dodání zboží;

e) předmětem Kupní smlouvy je zboží, u kterého byl v době objednávky na e-shopu uveden zjevně chybný údaj (zejména o nebo vlastnostech zboží, např. rozměrech, materiálech, funkcích, atp.);

f) Kupující ani do 14 (čtrnácti) dní ode dne obdržení žádosti Prodávajícího podle odst. 3.7 Obchodních podmínek nepotvrdí správnost objednávky;

g) Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny nebo převzetím zboží z dřívější Kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím.

6.4       Forma odstoupení

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě, ať už v listinné podobě (dopis) nebo elektronické podobě (e-mail). Tato povinnost neplatí pro Kupujícího – Spotřebitele v případě odstoupení podle ustanovení § 1829 OZ, které je podrobněji upraveno v čl. VIII Obchodních podmínek. Odstoupení může Kupující Prodávajícímu zaslat v elektronické podobě na e-mail tomas.stritesky@centrum.cz, v listinné podobě pak na adresu Tomáš Stříteský, Lhota u Vsetína 87, 755 01 Vsetín, nebo jej může předat Prodávajícímu osobně na prodejně Prodávajícího.

 6.5       Vrácení vzájemných plnění

V případě odstoupení kterékoliv ze Smluvních stran od Kupní smlouvy vzniká Smluvním stranám povinnost k vrácení plnění poskytnutých na základě Kupní smlouvy. Kupující tedy vrátí Prodávajícímu zboží, které od něj na základě Kupní smlouvy obdržel, a Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něj na základě Kupní smlouvy přijal (cenu zboží, náklady na dodání zboží). Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu bude zboží ze strany Kupujícího doručeno. Náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nese Kupující. Kupující je povinen vrátit zboží včetně veškerého dodaného příslušenství.

6.6       Nemožnost odstoupení

Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, nemůže-li vrátit Prodávajícímu zboží v takovém stavu, v jakém jej převzal. Zboží zejména nesmí být opotřebeno nad běžnou míru odpovídající řádnému užívání, nesmí být poškozeno a musí být plně funkční, neodstupuje-li Kupující od Kupní smlouvy právě z důvodu vady zboží spočívající v jeho poškození nebo nefunkčnosti, za kterou má Prodávající nést odpovědnost. Běžné opotřebení zboží vzniklé jeho řádným užíváním nebrání odstoupení od Kupní smlouvy.

6.7       Možnost Prodávajícího akceptovat neoprávněné odstoupení

Prodávající je oprávněn (nikoliv však povinen) akceptovat odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy i v případě, že na něj Kupující nemá nárok (např. za situace, kdy Kupujícím vrácené zboží vykazuje nadměrné opotřebení). V takovém případě je však Prodávající oprávněn ponížit peněžní prostředky vracené Kupujícímu v důsledku jeho odstoupení od Kupní smlouvy o částku odpovídající míře znehodnocení zboží. O tomto postupu Prodávající Kupujícího předem informuje a vyžádá si jeho písemný souhlas s takovýmto postupem. Nesdělí-li Kupující nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy o to byl Prodávajícím požádán, zda s takovým postupem souhlasí, Prodávající zašle Kupujícímu zboží zpět na náklady Kupujícího a odstoupení od Kupní smlouvy učiněné Kupujícím odmítne jako neoprávněné.

6.8       Povinnost vrácení dárku nebo bonusu poskytnutého k nákupu

Poskytne-li Prodávající Kupujícímu společně se zbožím dárek nebo jakýkoliv bonus, je smlouva o poskytnutí dárku či bonusu mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá smlouva ohledně takového dárku či bonusu účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek či bonus. Nemůže-li Kupující poskytnutý dárek či bonus Prodávajícímu vrátit, je povinen Prodávajícímu nahradit jeho hodnotu v penězích. Povinnost Kupujícího dle tohoto ustanovení se nevztahuje na poskytnuté dárky či bonusy v hodnotě do 100,- Kč.

  

7. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem podle ustanovaní § 1829 OZ 

  7.1       Přednost ustanovení

Ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek upravují výhradně odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím – Spotřebitelem bez udání důvodu podle ustanovení § 1829 OZ. Liší-li se ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek od ustanovení čl. VII Obchodních podmínek, mají ve vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím – Spotřebitelem přednost ustanovení tohoto článku.

7.2       Odstoupení Kupujícího - Spotřebitele bez udání důvodu

Kupující - Spotřebitel je v souladu s ustanovením § 1829 a násl. OZ oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta zůstane zachována, pokud Kupující - Spotřebitel v uvedené lhůtě odešle sdělení o odstoupení od smlouvy Prodávajícímu.

7.3       Postup pro odstoupení Kupujícího - Spotřebitele bez udání důvodu

Odstoupení od Kupní smlouvy podle odst. 8.2 Obchodních podmínek může Kupující - Spotřebitel zaslat v listinné podobě na adresu Lhota u Vsetína 87, 755 01 Vsetín, nebo v elektronické podobě na e-mail tomas.stritesky@centrum.cz, případně jej může učinit osobně na prodejně Prodávajícího nebo telefonicky na čísle +420 604 238 690.

7.4       Vrácení zboží Prodávajícímu

Odstoupí-li Kupující - Spotřebitel od Kupní smlouvy podle odst. 8.2 Obchodních podmínek, zašle nebo předá Prodávajícímu objednané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Kupující - Spotřebitel nese v případě odstoupení od smlouvy veškeré náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu. Nebude-li možno zboží pro jeho povahu vrátit obvyklou poštovní cestou, činí odhadované náklady na jeho vrácení =250,- Kč. Kupující - Spotřebitel má povinnost zabezpečit vrácené zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

7.5       Vrácení přijatých peněžních prostředků Kupujícímu – Spotřebiteli

Prodávající vrátí Kupujícímu ‑ Spotřebiteli do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které Prodávající od Kupujícího - Spotřebitele na základě Kupní smlouvy přijal. Jiným způsobem vrátí Prodávající Kupujícímu - Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky, jen tehdy, pokud s tím Kupující - Spotřebitel bude souhlasit. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu - Spotřebiteli dříve, než mu Kupující - Spotřebitel osobně předá zboží, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.  Kupující - Spotřebitel je povinen vrátit zboží včetně veškerého dodaného příslušenství, bez známek používání, nepoškozené a pokud možno v původním obalu. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.

7.6       Snížení hodnoty zboží

Kupující - Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží vzniklé v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 8. Zpracování a ochrana osobních údajů

  8.1     Soulad s právními předpisy

Prodávající prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

 

9. Řešení sporů

 9.1     Soudní řešení sporů

K řešení sporů mezi Smluvními stranami vzniklých z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se předsmluvního jednání, uzavření Kupní smlouvy jakož i její platnosti) jsou příslušné soudy České republiky. Tím nejsou dotčena speciální ustanovení o příslušnosti u spotřebitelských smluv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. 

9.2     Mimosoudní řešení sporů se Spotřebitelem

Dojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím – Spotřebitelem ke vzniku sporu z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující - Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 Kupující - Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr .

 9.3    Stížnosti Spotřebitele k dozorovým úřadům

Kupující - Spotřebitel má možnost se obracet se svými stížnostmi na orgány státního dozoru a dohledu. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává v zákonem stanoveném rozsahu Česká obchodní inspekce, dozor nad oblastí zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 10. Evidence tržeb

10.1     EET

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1     Právní režim

Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními Občanského zákoníku. V případě, že je Kupujícím Spotřebitel, zohledňují se pravidla vztahující se na Spotřebitele, a to nejen v Občanském zákoníku, ale též podle zákona č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

11.2   Kodexy chování

Prodávající informuje, že není zavázán k dodržování kodexů chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

11.3     Změny Obchodních podmínek

Prodávající má právo Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Vztahy mezi PUMPA a Uživatelem vzniklé před účinností změny Obchodních podmínek se však nadále řídí Obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni, kdy tyto vztahy vznikly.

11.4     Odkazy v obchodních podmínkách

Je-li odkaz uvedený v Obchodních podmínkách na jiné ustanovení Obchodních podmínek chybný, má se za to, že takovýto odkaz byl učiněn na takové ustanovení Obchodních podmínek, které nejvíce odpovídá smyslu učiněného odkazu.

11.5     Dostupnost na e-shopu

Obchodní podmínky včetně jejich příloh a Zásad zpracování osobních údajů, jsou vyvěšeny na stránkách www.cerpo.cz.

11.6     Platnost a účinnost Obchodních podmínek

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 4. 2. 2021.